REGULAMENTUL SECŢIEI DE RADIOAMATORISM A CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA

Capitolul I

Scop şi atribuţii

Art.1 Secţia de radioamatorism a CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA  (prescurtat S.R.C.S.O.S.), este o secţie a CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA, care desfăşoară activitate de radioamatorism.

Art.2 S.R.C.S.O.S. are drept scop desfăşurarea unei activităţi sportive în domeniul radioamatorismului, constând , în principal ,în :

-participarea la concursuri organizate de către Federaţia Română de Radioamatorism , de comisiile judeţene precum şi de organizaţiile de radioamatori din străinătate;

-desfăşurarea unor acţiuni de instruire a radioamatorilor şi formarea de noi radioamatori;

-desfăşurarea unor activităţi de trafic radio, în benzile alocate radioamatorilor, în sprijinul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a autorităţilor locale şi judeţene, pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă. Activităţile se desfăşoară în baza unui Protocol de colaborare încheiat cu IJSU Ialomiţa;

-desfăşurarea activităţii de trafic radio, primirea şi trimiterea de cărţi de confirmare QSL.

Art.3 S.R.C.S.O.S. poate organiza, la rândul său, concursuri sau alte activităţi specifice profilului secţiei, utilizând benzile alocate radioamatorilor.

Art.4 Din punct de vedere financiar, organizatoric şi al programului sportiv,  S.R.C.S.O.S. se subordonează CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA. Clubul Sportiv nu va putea lua decizii privind structura organizatorică, utilizarea fondurilor secţiei sau programul competiţional fără acordul Consiliului de Administraţie al S.R.C.S.O.S. Deciziile privind regulamentul sau structura organizatorică a S.R.C.S.O.S. se vor putea lua numai în adunarea generală a S.R.C.S.O.S.

Art.5  Sub aspectul îndrumării sportive de specialitate,  S.R.C.S.O.S. se subordonează Federaţiei Române de Radioamatorism, la care CLUBUL SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA este afiliat.

Art.6  S.R.C.S.O.S. nu are personalitate juridică, fiind reprezentată de CLUBUL SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA.

Capitolul II

Membrii şi conducerea S.R.C.S.O.S.

Art.7 Membrii S.R.C.S.O.S. pot fi cetăţeni români cu vârsta minimă de 10 ani, care doresc să practice radioamatorismul şi care sunt autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii( cazul radioamatorilor de emisie-recepţie) în baza normelor legale în vigoare. Membrii afiliaţi S.R.C.S.O.S. semnează o adeziune prin care se obligă să respecte prezentul Regulament precum şi reglementările legale privind activitatea radioamatorilor.

Art.8 Membrii  S.R.C.S.O.S. pot fi radioamatori de emisie-recepţie sau numai de recepţie.

Art.9 Membrii S.R.C.S.O.S. pot fi membri numai ai  S.R.C.S.O.S. , dar pot fi în acelaşi timp  membri ai altor organizaţii sportive, inclusiv de radioamatori.

Art.10 Din punct de vedere al gestiunii spaţiului de desfăşurare a activităţii secţiei de radioamatorism, gestiunii fondurilor alocate şi regulilor de acces şi conduită în sediul alocat, conducerea  S.R.C.S.O.S. este asigurată de către Consiliul de administraţie al S.R.C.S.O.S..

 Art.11 Deciziile privind calendarul competiţional, repartizarea fondurilor proprii, analiza şi aprobarea activităţii desfăşurate, participarea la acţiuni comune cu Federaţia Română de Radioamatorism sau alte organizaţii de profil din ţară, sunt luate de către Adunarea generală a membrilor S.R.C.S.O.S., care se întruneşte anual, de regulă în ultima duminică din luna ianuarie. Adunarea generală se poate convoca şi prin votul tuturor membrilor Consiliului de Administraţie sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor S.R.C.S.O.S.

Adunarea generală ia decizii prin votul majorităţii membrilor afiliaţi, prezenţi la adunare.

Pentru modificările privind Regulamentul secţiei sau structura organizatorică este necesar să fie prezenţi cel puţin jumătate plus unul din membrii afiliaţi. Adunarea generală şi Consiliul  de Administraţie nu pot lua decizii care să contravină Statutului CS OLIMPIA SLOBOZIA. Se exceptează situaţia în care Adunarea generală decide, cu votul a 2/3 din membrii afiliaţi organizarea secţiei ca structură separată cu statut juridic.

Art.12 Conducerea operativă a S.R.C.S.O.S. este asigurată de un Consiliu  de Administraţie format din 3 membri, din care un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Preşedintele Consiliului  de Administraţie  este şi Şeful Radioclubului CS OLIMPIA SLOBOZIA având indicativul YO9KIH.

Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor săi. Preşedintele are drept de veto. În cazul unui diferend în cadrul Consiliului  de Administraţie soldat cu exercitarea dreptului de veto al preşedintelui va fi convocată Adunarea Generală a membrilor S.R.C.S.O.S. care va decide.

În afara Consiluiui de Administraţie, în structurile funcţionale ale S.R.C.S.O.S. mai sunt următoarele funcţii, alese în adunarea generală cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi, prezenţi:

 • Şeful Staţiei YO9KIH
 • Trezorierul S.R.C.S.O.S.
 • Responsabilul cu gestiunea patrimoniului S.R.C.S.O.S.
 • QSL manageri pe zone(Feteşti şi Urziceni).

Şeful Staţiei YO9KIH este ales din membrii afiliaţi care au autorizaţie de clasa I si care respectă criteriile stabilite prin reglementările legale privind activitatea radioamatorilor din România. Trezorierul ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor S.R.C.S.O.S. şi prezintă anual, în adunarea generală, o informare privind veniturile încasate şi modul cum au fost cheltuite fondurile alocate.Trezorierul îndeplineşte şi atribuţiile de QSL manager al S.R.C.S.O.S.

Responsabilul cu gestiunea patrimoniului S.R.C.S.O.S. ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a celorlalte bunuri materiale aparţinând S.R.C.S.O.S. şi răspunde de gestionarea  şi folosirea acestora în condiţii care să asigure păstrarea lor în bună stare. Funcţiile de trezorier şi responsabilul cu gestiunea patrimoniului nu pot fi îndeplinite de aceeaşi persoană.

QSL managerii de zone primesc, prin poştă sau alte mijloace, de la QSL managerul S.R.C.S.O.S., QSL -urile şi le distribuie radioamatorilor din zonă. Consiliul de administraţie poate stabili şi alte reguli de lucru pentru aceste funcţii, regulile stabilite urmând a fi validate de adunarea generală în prima sa şedinţă.

Art.13 Membrii Consiliul de Administraţie al S.R.C.S.O.S.  sunt aleşi din rândurile membrilor afiliaţi, pe o perioadă de un an, cu majoritatea voturilor următorilor:

 1. Preşedintele CS OLIMPIA SLOBOZIA- 1 vot;
 2. Şeful Staţiei YO9KIH- 1 vot;
 3. Adunarea generală a membilor S.R.C.S.O.S.- 3 voturi.

În situaţia în care votul său este în divergenţă cu cel exercitat de Adunarea generală, Preşedintele  CS OLIMPIA SLOBOZIA poate cere Adunării generale reluarea votului în privinţa oricăruia din membrii Consiliului de Administraţie, argumentând această solicitare. Adunarea generală are obligaţia de a analiza argumentele prezentate de Preşedintele CS OLIMPIA şi de a relua votul. În cazul în care nu poate participa la şedinţă, Preşedintele  CS OLIMPIA SLOBOZIA, poate delega în scris o altă persoană cu împuternicire de a-l reprezenta, cu drept de decizie. Dacă nu desemneză pe nimeni, deciziile privind numirea/reconfirmarea membrilor Consilului de Administraţie se vor lua prin votul celorlalţi decidenţi menţionaţi la punctele b şi c ale acestui articol.

Componenţa Consiliului de Administraţie este reanalizată, pe fiecare membru în parte,  anual în adunarea generală. Reconfirmarea membrilor aleşi anterior sau alegerea unor noi membri  se va face cu votul celor menţionaţi mai sus.

Capitolul III

Drepturi şi obligaţii

A. Drepturile şi obligaţiile membrlor S.R.C.S.O.S.

Art.14 Membrii S.R.C.S.O.S. au următoarele drepturi:

-să participe la toate acţiunile organizate de S.R.C.S.O.S. cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

-să facă parte din Consiliul  de Administraţie şi să fie desemnaţi în alte funcţii, conform prezentului regulament;

-să facă parte din echipele desemnate de S.R.C.S.O.S. pentru a participa la acţiuni ale radioamatorilor(concursuri, simpozioane, alte activităţi);

-să reprezinte Clubul Sportiv Olimpia Slobozia la adunările generale ale FRR;

-să beneficieze de drepturile atribuite sportivilor, atunci cand participă la concursuri în deplasare (cazare, diurnă, etc.);

-să beneficieze de primirea şi expedierea gratuită, prin biroul QSL, a QSL-urilor care-i aparţin;

-să-şi exercite dreptul de vot în cadrul adunării generale.

Art.15 Membrii S.R.C.S.O.S. au următoarele obligaţii:

 • să respecte regulile de acces şi conduită stabilite de conducerea CS Olimpia Slobozia şi Consiliul de Administraţie al S.R.C.S.O.S.;
 • să participe, în limita posibilităţilor, la acţiunile S.R.C.S.O.S. (concursuri, curăţenie  în incinta clubului, amenajarea spaţiilor, instalarea antenelor, etc.);
 • să participe, la solicitarea Consiliului de Administraţie, la activităţile de sprijin a Comitetului Judeţen pentru Situaţii de Urgenţă, conform Protocolului nr. 65/25.11.2013 încheiat cu IJSU Ialomiţa;
 • să participe la adunările generale anuale(cu excepţia cazurilor de forţă majoră).

B. Atributiile Adunarii generale a membrilor S.R.C.S.O.S. şi a Consiliului de Administraţie

Art.16 Adunarea generală a membrilor S.R.C.S.O.S. are următoarele atribuţii:

 • participă la desemnarea şefului de staţie a Consiliului de Administraţie si a celorlalte funcţii prevăzute de prezentul regulament;
 • analizează şi aprobă activitatea desfăşurată anual de S.R.C.S.O.S.;
 • analizează şi aprobă propunerile de calendar competiţional şi de repartizare a fondurilor alocate pentru activităţile/cheltuielile aprobate.
 • Stabileşte anual, cuantumul contribuţiei plătite de membrii S.R.C.S.O.S.

Art.17 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

 • conduce operativ activitatea S.R.C.S.O.S.;
 • organizează şi coordonează activităţile prevăzute în calendarul competiţional;
 • asigură formarea echipelor participante la diverse activităţi susţinute de S.R.C.S.O.S.;
 • organizează şi coordonează activităţile curente ale S.R.C.S.O.S. precum şi  activităţile de cooperare în situaţii de urgenţă sau pentru aplicarea altor protocoale de colaborare în vigoare;
 • stabileşte colectivul de operatori ai staţiei/staţiilor  S.R.C.S.O.S. şi înaintează documentele pentru autorizarea acesteia/acestora;
 • aprobă şi verifică efectuarea cheltuielilor curente de funcţionare, se îngrijeşte ca plata taxei anuale de afiliere la FRR, a taxei IARU  să fie achitate la termenul prevăzut;
 • asigură expedierea corespondenţei, cartarea şi distribuirea corespondenţei primite, întocmeşte documentele specifice ale S.R.C.S.O.S. ( procese verbale de şedinţe, corespondenţă, etc.

Capitolul IV

Cooperarea cu alte organizaţii

Art.18 În scopul creşterii performanţei sportive, instruirii radioamatorilor şi formării de noi radioamatori, S.R.C.S.O.S. poate colabora cu alte organizaţii cu activitate compatibilă Direcţia pentru sport şi Tineret, Clubul Elevilor, unităţi şcolare etc.).

 în sensul celor prevăzute la art. 18, S.R.C.S.O.S. poate utiliza în comun cu alte organizaţii cu care cooperează , spaţii destinate activităţii de trafic de radiocomunicaţii, a activităţii  competiţionale, aparatură de radiocomunicaţii, antene, alte echipamente şi componente specifice. Din iniţiativa uneia din părţi, cooperarea poate înceta , fiecare din părţi recuperându-şi bunurile cu care a participat la cooperare.

Capitolul V

Venituri şi patrimoniu

Art.20 Veniturile S.R.C.S.O.S. provin din contribuţia radioamatorilor, din cota de 2% din impozitul anual, potrivit art. 57, alin (4) din Legea nr. 571/2003, din alte donaţii şi sponsorizări. Pot fi atrase şi alte surse cum ar fi eliberarea de diplome, etc.

Art.21 Fondurile S.R.C.S.O.S. obţinute din cota de 2% din impozitul anual, potrivit art. 57, alin (4) din Legea nr. 571/2003, din sponsorizări sau din donaţii vor fi depuse într-un cont special al CS Olimpia în care vor fi depuse sume destinate exclusive secţiei de radioamatori. Din acest cont nu se vor putea efectua plăţi decât pentru activităţile S.R.C.S.O.S. şi cu aprobarea Consiliului de administraţie al secţiei. Preşedintele sau unul din vicepreşedinţi vor avea drept de semnătură în bancă pentru plăţile din acest cont, alături de preşedintele CS Olimpia Slobozia.

Art.22 Patrimoniul S.R.C.S.O.S. se compune din staţii de emisie-recepţie, aparatură de măsură şi control, mobilier, piese radio, alte dotări conform inventarului întocmit şi actualizat cel puţin o dată pe an de Consiliul de Administraţie şi de Responsabilul cu gestiunea patrimoniului. Întrucât, la înfiinţarea S.R.C.S.O.S.,  CS Olimpia Slobozia nu a pus la dispoziţia secţiei nici un fel de mijloace material, toate obiectele din dotarea secţiei provon de la fostele structure în care au fost organizaţi radioamatorii din judeţ.

Art.23 Toate mijloacele materiale(mijloace fixe, obiecte de inventar)  ce sunt achiziţionate cu fonduri de la radioamatori sau din contul special menţionat la art. 21 sunt de drept ale structurii în care sunt organizaţi radioamatorii. În situaţia unei organizări a secţiei ca structură separată, întregul patrimoniu al secţiei va reveni acestei structuri.

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Art.24 S.R.C.S.O.S. poate adera la diverse organizaţii de profil din ţară în scopul dezvoltării activităţii proprii. Decizia în acest sens se poate lua de către Consiliul de administraţie, cu aprobarea preşedintelui CS Olimpia Slobozia.

Art.25 S.R.C.S.O.S. îşi  poate tipări diplome, poate bate medalii pentru activităţile competiţionale proprii, stabili siglă, realiza insigne etc.

Art.26 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru membrii S.R.C.S.O.S. Regulamentul intră în vigoare după aprobarea lui cu majoritatea celor stabiliţi cu drept de vot la art. 13.

 Art.24 Modificarea statutului se poate face la iniţiativa uneia din părţile investite cu drept de vot, ţinând cont de prevederile art. 11. Aprobarea modificărilor se face  în aceleaşi condiţii cu cele iniţiale.

APROBAT astăzi_________în Adunarea Generală a radioamatorilor  afiliaţi S.R.C.S.O.S.

Preşedintele  CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA        

Author: postmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *